Privacy beleid HUID KLINIK BV

1. Wie?

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van HUID KLINIK BV, met maatschappelijke zetel te 9800 Bachte-Maria-Leerne, met ondernemingsnummer BE 0752794729, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Willems. 

HUID KLINIK BV is de place to be voor verantwoorde cosmedische behandelingen. Met de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen wij jouw huid doen stralen. Wij bieden jou graag een behandeling op maat, geoptimaliseerd op basis van jouw huid- of haartype. 

Door gebruik te maken van de dienstverlening van HUID KLINIK BV geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacy beleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door HUID KLINIK BV, meer bepaald hoe HUID KLINIK BV gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt. 

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. HUID KLINIK BV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018 en de Belgische camerawetgeving. Voor de uitvoering van de diensten is HUID KLINIK BV de verwerkingsverantwoordelijke. 

2. Welke gegevens?

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. 

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende kanalen: 

2.1. Informatie die wij rechtstreeks van de betrokkene ontvangen via contactname met HUID KLINIK BV via e-mail, telefoon, via onze website of contactformulier, via registratie voor onze nieuwsbrief of evenement. 

Dit betreft volgende informatie: 

  • Naam en voornaam 
  • E-mailadres 
  • Adres 
  • Telefoon nummer 
  • Uw voorkeurstaal voor de communicatie met HUID KLINIK BV 

Daarnaast verwerken wij volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, voor zover dit een invloed heeft op de mogelijke behandeling: 
  • Gezondheidsgegevens: het is in het kader van bepaalde behandelingen noodzakelijk om medische gegevens te ontvangen 
  • Indien u jonger bent dan 16 jaar, is er toestemming van ouders of voogd vereist voor het verzamelen van gegevens en gebruik te maken van een dienst. 

Wij zullen uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking of dienstverlening. 

Het is mogelijk dat wij soms bijkomende informatie vragen. Desgevallend zal deze informatie steeds beperkt zijn en in verhouding staan tot wat strikt noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening. 

2.2. Informatie die we verzamelen via cookies 

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij, via het gebruik van cookies, bepaalde gegevens. Gelieve ons cookiebeleid door te nemen zodat u op de hoogte bent welke cookies wij gebruiken, en hoe u deze kan aanvaarden, uw voorkeur instellen of weigeren. 

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

HUID KLINIK BV verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen. 

3.1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van HUID KLINIK BV en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen. 

3.2. Om een zakelijke en/of arbeid gerelateerde relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven 

3.3. Om u uit te nodigen voor evenementen en nieuwsbrieven. Na uw uitdrukkelijke toestemming, sturen we u op regelmatige basis informatie omtrent onze acties en evenementen in de vorm van een nieuwsbrief via e-mail. U kan op eender welk moment uitschrijven. Wij gebruiken het programma Flexmail. 

3.4. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven. 

4. Op basis van welke grondslag?

HUID KLINIK BV baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens. 

HUID KLINIK BV verwerkt uw persoonsgegevens na ondertekening van een overeenkomst of toestemmingsformulier, met het oog op het voorbereiden of uitvoeren van onze mogelijke behandelingen. 

HUID KLINIK BV kan ook uw expliciete toestemming vragen voor het verwerken van uw gegevens. 

Daarnaast is het mogelijk dat HUID KLINIK BV zich in bepaalde omstandigheden beroept op het gerechtvaardigd belang. 

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren. 

5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

HUID KLINIK BV kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening. 

Indien HUID KLINIK BV uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt. 

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons, wij wisselen persoonsgegevens enkel uit via maximaal beveiligde elektronische weg. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat. 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door HUID KLINIK BV bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen HUID KLINIK BV en de klant. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens. 

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven. 

7. Passende technische en organisatorische maatregelen

HUID KLINIK BV heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

HUID KLINIK BV besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement. 

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven. In geen geval kan HUID KLINIK BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. 

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen. HUID KLINIK BV slaat uw persoonlijke gegevens op in haar databank op een beveiligde server. De toegang tot de databank is slechts mogelijk door bevoegde personen, die zich bezighouden met de verwerking van de gegevens. 

8. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen. 

8.1 Recht van inzage, verbetering en beperking 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan HUID KLINIK BV. Daarnaast heeft u steeds het recht om HUID KLINIK BV te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.